Floreat advies

disclaimer


Algemene voorwaarden

Floreat advies

Incasso


U heeft uw producten of diensten geleverd, maar uw klant betaald maar niet. De weken verstrijken en er zit geen beweging in. Wat kunt u doen? Langer wachten heeft geen zin. Een agressievere opstelling zal uw relatie met de betreffende klant misschien wel onder druk zetten. Een samenwerking met Floreat leidt mogelijk tot een goede én goed betalende klantrelatie.

Helemaal uitsluiten dat een klant niet betaalt kan ook Floreat niet, maar samen met u en onze ketenpartners kunnen wij wel proberen dit risico tot een minimum te beperken. In elk stadium van de relatie met een klant kunnen wij maatregelen treffen en zulks vaak tegen vooraf met u afgesproken tarieven. Wij onderscheiden daarbij ongeveer de volgende mogelijkheden:


De maatregelen die u zelf kunt treffen

U kunt proberen alleen klanten binnen te halen of te helpen die een goed betalingsverleden hebben. Op internet (veelal gratis), bij het handelsregister van de KvK en bij kredietinformatiebureaus kunt u allerlei financiële informatie over bedrijven verkrijgen, ook over hun betalingsgedrag. Desgewenst kunnen wij u daarbij helpen. Wat u ook moet doen is in uw algemene voorwaarden uw klant op de betalingstermijn wijzen. Hier kunt u later, mochten er problemen met de betaling rijzen, dan op terug komen. Vergeet ook niet op uw factuur de betalingstermijn te vermelden, dit is ook nodig.


Het sturen van een herinnering

Als een klant niet op tijd betaalt is het niet onverstandig dat u hem een herinnering laat toekomen. Geef in deze herinnering aan dat u vanaf een bepaalde datum wettelijke rente op het bedrag in rekening zult brengen. Floreat kan u uiteraard helpen bij het samenstellen of versturen van uw herinneringen. Vaak is het verstandig om ook telefonisch contact te zoeken met uw klant, dat werkt vaak effectief. Vergeet niet desondanks de papieren herinnering toch te versturen!


Het versturen van een ingebrekestelling

Als uw klant ondanks herhaald aanmanen niet betaalt, is het tijd voor een laatste noodmaatregel: de ingebrekestelling. Deze zal Floreat voor u versturen en hierin wordt uw klant gewaarschuwd dat u wanneer er niet op zeer korte termijn wordt betaald, u een incassoprocedure op zult starten en de vordering uit handen zult geven. Hierbij zullen de kosten uiteraard voor rekening van uw klant zijn.


Het incassotraject

Betaalt uw klant ondanks toezegging of ondanks de duidelijke ingebrekestelling niet? Dan rest u slechts een ding, het incassotraject. Floreat en haar ketenpartners kunnen het gehele incassotraject, van eerste sommatie tot en met de executie van een vonnis verzorgen. Van kleine tot grote bedragen, direct met beslaglegging of eventueel het opstarten van een faillissementsprocedure. Bij Floreat heeft u alles in een hand en communiceert u met een vast aanspreekpunt. Floreat kan u daarnaast niet alleen adviseren en inzicht verschaffen over de loop van een eventuele procedure, maar ook de maatregelen die vooraf te nemen zijn: beslag leggen, het persoonlijk aansprakelijk stellen van bestuurders van een vennootschap of een incasso-kortgeding opstarten om maar enkele voorbeelden te noemen, waarbij wij altijd vooraf met u zullen overleggen en het altijd onze voorkeur heeft tot een oplossing te komen, zonder naar de rechter te gaan! Samen met u bereiken wij het door u gewenste resultaat!